Mảng trong Java

Thông thường, mảng (array) là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu được lưu trữ gần nhau trong bộ nhớ.

Mảng trong java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau. Với mảng trong java chúng ta chỉ có thể lưu trữ một tập các phần tử có số lượng phần tử cố định.

Mảng trong java lưu các phần tử theo chỉ số, chỉ số của phần tử đầu tiên là 0.

Mảng trong java

Các kiểu của mảng trong Java

Có hai kiểu mảng trong java

 • Mảng một chiều
 • Mảng đa chiều

Tạo một mảng trong Java

Để khai báo một mảng, khai báo loại biến với dấu ngoặc vuông []:

datatype[] arr;
datatype []arr;
datatype arr[];

Ví dụ chúng ta đã khai báo một biến chứa một chuỗi các chuỗi.

Để chèn giá trị vào nó, chúng ta có thể sử dụng một mảng bằng chữ – đặt các giá trị trong danh sách được phân tách bằng dấu phẩy, bên trong dấu ngoặc nhọn:

String[] cars = { "Honda", "BMW", "Ford", "Mazda" };

Để tạo một mảng các số nguyên, bạn có thể viết:

int[] myNum = { 10, 20, 30, 40 };

Truy cập các phần tử của một mảng trong Java

Bạn truy cập một phần tử mảng bằng cách sử dụng số chỉ mục (index).

Ví dụ:

public class Example {
   public static void main(String[] args) {
    String[] cars = { "Honda", "BMW", "Ford", "Mazda" };
    System.out.println(cars[0]);
  }
} 

Kết quả:

Honda

Thay đổi một phần tử mảng trong Java

Để thay đổi giá trị của một phần tử cụ thể, hãy sử dụng số chỉ mục:

Ví dụ:

public class Example {
   public static void main(String[] args) {
      String[] cars = { "Honda", "BMW", "Ford", "Mazda" };
      // Thay đổi phần tử đầu tiên của mảng cars
      cars[0] = "Huyndai";
      // Hiển thị phần tử đầu tiên của các mảng cars
      System.out.println("Phần tử đầu tiên :" + cars[0]);
   }
}

Kết quả:

Phần tử đầu tiên: Huyndai

Độ dài mảng trong Java

Để biết có bao nhiêu phần tử một mảng, sử dụng thuộc tính length :

Ví dụ:

public class Example {
 public static void main(String[] args) {
   String[] cars = { "Honda", "BMW", "Ford", "Mazda" };
   System.out.println("Độ dài của mảng là: " + cars.length);
   }
}

Kết quả:

4

Chúc các bạn thực hiện thành công!