Cấu hình spring boot để sử dụng cùng lúc với nhiều database khác nhau mà vẫn đảm bảo JPA hibernate và transaction manager. Đôi lúc dễ mà không nghĩ đến lại dễ vậy 🙂

Code mẫu xem tại github ở đây