1. Hình vuông

package jmaster.io;

public class HinhVuong {

public static float chuVi(float canhHinhVuong) {
return canhHinhVuong * 4;
}
public static float dienTich(float canhHinhVuong) {
return canhHinhVuong * canhHinhVuong;
}

}

2. Hình chữ nhật

package jmaster.io;

public class HinhChuNhat {
public static float chuVi(float chieuDai, float chieuRong) {
return (chieuDai + chieuRong) * 2;
}
public static float dienTich(float chieuDai, float chieuRong) {
return chieuDai * chieuRong;
}
}

3. Hình tròn

package jmaster.io;

public class HinhTron {
public static final float SO_PI = 3.14f;

public static float chuVi(float banKinh) {
return banKinh * 2 * SO_PI;
}
public static float dienTich(float banKinh) {
return banKinh * banKinh * SO_PI;
}
}

 

4. Hàm main

package jmaster.io;

public class MainHinhHoc {

public static void main(String[] args) {
// tinh chu vi va dien tich hcn
float chieuDai = 3.4f;
float chieuRong = 6.3f;
float chuViHCN = HinhChuNhat.chuVi(chieuDai, chieuRong);
float dienTichHCN = HinhChuNhat.dienTich(chieuDai, chieuRong);
System.out.println("Chu vi va dien tich HCN la: ");
System.out.println(chuViHCN);
System.out.println(dienTichHCN);

// tinh chu vi va dien tich hinh tron
float banKinh = 5.3f;
System.out.println("Chu vi va dien tich hinh tron la: ");
System.out.println(HinhTron.chuVi(banKinh));
System.out.println(HinhTron.dienTich(banKinh));

// tinh chu vi va dien tich hinh vuong
float canhHinhVuong = 3.4f;
System.out.println("Chu vi va dien tich hinh vuong la: ");
System.out.println(HinhVuong.chuVi(canhHinhVuong));
System.out.println(HinhVuong.dienTich(canhHinhVuong));

}
}


 

Chúc các bạn học tập tốt và thành công!