1. Toán tử toán học

  Toán tử Mô tả Ví dụ
  + Cộng
  Trả về giá trị là tổng của hai toán hạng
  a + b sẽ là 30
  Trừ
  Trả về kết quả là hiệu của hai toán hạng.
  a + b sẽ là -1
  * Nhân
  Trả về giá trị là tích của hai toán hạng.
  a + b sẽ là 200
  / Chia
  Trả về giá trị là thương của phép chia.
  b / a sẽ là 2
  % Phép lấy modul
  Giá trị trả về là phần dư của phép chia
  b % a sẽ là 0
 2. Phép gán

++ Tăng dần
Tăng giá trị của biến lên 1. Ví dụ a++ tương đương với a = a + 1
a++ sẽ là 11
Giảm dần
Giảm giá trị của biến 1 đơn vị. Ví dụ a– tương đương với a = a – 1
a– sẽ là 9
+= Cộng và gán giá trị
Cộng các giá trị của toán hạng bên trái vào toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c += a tương đương c = c + a
a += 2 sẽ là 12
-= rừ và gán giá trị
Trừ các giá trị của toán hạng bên trái vào toán toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c -= a tương đương với c = c – a
a -= 2 sẽ là 8
*= Nhân và gán
Nhân các giá trị của toán hạng bên trái với toán toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c *= a tương đương với c = c*a
a *= 2 sẽ là 20
/= Chia và gán
Chia giá trị của toán hạng bên trái cho toán toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c /= a tương đương với c = c/a
a /= 2 sẽ là 5
%= Lấy số dư và gán
Chia giá trị của toán hạng bên trái cho toán toán hạng bên phải và gán giá trị số dư vào toán hạng bên trái. Ví dụ c %= a tương đương với c = c%a
a /= 8 sẽ là 2

 

Các bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

package jmaster.io;

public class ToanHoc {

public static void main(String[] args) {
//bieen
//so
int x = 10;
int y = 20;
int tong = x + y;
x = x + y; // x+= 20
System.out.println(tong);
long z = 1000000000L;
long hieu = z - x;
float f = 10.F;
double d = 10000.055;
double tong2So = d / z;
boolean check = true ;
check = false;
check = d > 1000;


//String: kieu doi tuong
String s = "Hello Java";
String s2 = ". Java core";
String s3 = s + s2;
String s4 = "Tong la " + tong2So;
// chu y
int a=100, b=11;
double t = a/b; //t = 9
double k = a/ (double) b; //t = 9.9999

Chúc các bạn học tập tốt và thành công!