Toán tử ? : trong Java tương đương câu điều kiện if-else, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian viết code và làm cho đoạn code ngắn gọn logic hơn.

Tuy nhiên, toán tử ? : khác câu điều kiện if-else ở chỗ: ? : không thực hiện câu lệnh bên trong nó mà chỉ dùng gán giá trị cho biến.

Ví dụ:

public class Example {
   public static void main(String[] args) {
   int tong = 0;
   int = 5;

   if (x > 5) {
     tong = tong + 1;
   } else (x < 5) {
     tong = tong - 1;
   }
   
   tong = (x > 5) ? (tong + 1) : (tong - 1);
   String s = (x > 5) ? "xin chao" : "tam biet";
   }
}

Trong ví dụ trên, toán tử ? : thay thế cho câu điều kiện if-else, nếu x > 5  tong sẽ bằng  tong + 1, ngược lại  tong sẽ bằng tong - 1 .

Dòng lệnh  String kia cũng không in ra màn hình câu lệnh đằng sau toán tử ? : mà chỉ dùng để kiểm tra giá trị và gán giá trị cho biến.

Chúc các bạn thực hiện thành công!