Vòng lặp for each được sử dụng để lặp mảng(array) hoặc collection trong java. Bạn có thể sử dụng nó dễ dàng, dễ hơn cả vòng lặp for đơn giản. Bởi vì bạn không cần phải tăng hay giảm giá trị của biến rồi check điều kiện, bạn chỉ cần sử dụng ký hiệu hai chấm “:”

Cú pháp:

for (Type var : array) {
   // Khối lệnh được thực thi
}

Ví dụ:

public class Example {
   public static void main(String[] args){
     int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
     for (int i : arr) {
       System.out.println(i);
     }
     String[] name = { "Hoa", "Trang", "Yen" };
     for (String s : name) {
       System.out.println(s);
     }
   }
}

Kết quả:

1 
2 
3 
4 
5
Hoa 
Trang
Yen

Chúc các bạn thực hiện thành công!