Trang chủ Java Java Core Vòng lặp While trong Java

Vòng lặp While trong Java

0
3

Vòng lặp While

Vòng lặp While đơn giản

Vòng lặp while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Nếu số lần lặp không được xác định trước thì vòng lặp lặp while được khuyến khích sử dụng trong trường hợp này.

Cú pháp:

while (condition) {
 // Khối lệnh được lặp lại cho đến khi condition là sai (condition = false)
}

Ví dụ:

public class Example {
   public static void main(String[] args) {
     int i = 1;
     while (i < 5) {
       System.out.print(i + " ");
       i++;
     }
   }
}

Kết quả:

1 2 3 4

Vòng lặp While vô tận

Nếu bạn để điều kiện lặp là true thì vòng lặp while sẽ chạy đến vô tận… Đến khi bạn stop chương trình đối với mỗi IDE (Eclipse, Netbean…) hoặc bấm Ctrl + C khi chạy bằng command hoặc đến khi hết bộ nhớ (StackOverflow).

Ví dụ:

public class Example {
   public static void main(String[] args) {
     int i = 1;
     while (true) {
       System.out.println(i);
       i++;
     }
   }
}

Kết quả:

1
2
3
4
5
6
...

Chúc các bạn thực hiện thành công!

0 BÌNH LUẬN